TC Electronic Finalizer 96K (USED)
TC Electronic Finalizer 96K (USED)
TC Electronic Finalizer 96K (USED)
TC Electronic Finalizer 96K (USED)
TC Electronic Finalizer 96K (USED)
TC Electronic Finalizer 96K (USED)
TC Electronic Finalizer 96K (USED)
TC Electronic Finalizer 96K (USED)
TC Electronic Finalizer 96K (USED)
TC Electronic Finalizer 96K (USED)
TC Electronic Finalizer 96K (USED)
TC Electronic Finalizer 96K (USED)
TC Electronic Finalizer 96K (USED)
TC Electronic Finalizer 96K (USED)
TC Electronic Finalizer 96K (USED)
TC Electronic Finalizer 96K (USED)

TC Electronic Finalizer 96K (USED)

Studio Mastering Processor

24bit / 96kHz support

Analog Input / Output : XLR 
Digital Input / Output : AES/EBU (XLR), S/PDIF (RCA), ADAT (TOS-LINK)

Version : 3.50

표시되는 가격에는 일본 소비세(10%)가 포함됩니다.
해외에서 구매하는 경우 이 세금은 결제 시 최종 총액에 포함되지 않습니다.
세금 및 배송비는 결제 시 계산됩니다.
가격은 환율 계산기를 사용하여 표시됩니다. 지불 및 배송시, 가격은 일본 엔 (JPY, ¥)으로 표시됩니다.

컨디션을 보려면 여기를 클릭하세요.